Het Nieuwe Nederland

Wij WILLEM, bij de Gratie Gods,

Posted in 1 by Steven on 16 juni 2009

Aan alle de genen die deze zullen zien, salut!

{heel stuk over hoe het ontstaan van de nieuwe grondwet nogal wat voeten in de aarde had}

Grondwet 1815Wij zullen onverwijld de maatregelen nemen die tot het in werking brengen der grondwet vereischt worden en vooral door eene spoedige bijeenroeping der beide kamers, de Staten Generaal in de gelegenheid stellen om gezamenlijk met Ons de wetgevende magt uitteoefenen. De eed dien Wij aldaar zullen uitspreken staat ons sedert lang gegriffeld in het harte. Nimmer hebben Wij eene andere bedoeling gehad, nimmer kunnen Wij eene andere bedoeling hebben dan het bevorderen der algemeene welvaart en het beschermen der algemeene en bijzondere vrijheid en der regten van alle Onze onderdanen.

Gezind om zelve de maatschappelijke instellingen te eerbiedigen welke die treffelijk panden waarborgen, verwachten en vorderen Wij denzelfden eerbied van alle de inwoners dezer landen; en hij, die zich voortaan veroorloven mogt door daden of geschriften de gevoelens van onderwerping, verkleefdheid en trouw, die elk burger aan de grondwet verschuldigd is, tegen te gaan of aan het wankelen te brengen, zal zich zelven het leed te wijten hebben, dat voor hem, uit de strenge toepassing der wetten op zulke overtredingen gesteld, volgen zal.

Maar verre van Ons de gedachte, dat de toepassing dier wetten nu of immer noodzakelijk worden kan. Deze dag, die alle onzekerheid doet ophouden, moet tevens een einde maken aan alle ongerustheid, aan alle verdeeldheden. De Nederlanders zullen de weldaden niet miskennen die de algoede Voorzienigheid hun aanbiedt. De stem der driften zal weldra zwijgen voor het koele oordeel dat dezen landaard eigen is. En allen zullen deelen in de overtuiging, dat het nationaal geluk, waarvan de grondslagen gelegd zijn, niet anders kan worden voltooid of bevestigd, dan door onderlinge welwillendheid en een onwrikbaar vertrouwen op den Souverein, die hun allen gelijkelijk genegen is, en die zijn geheel bestaan toewijdt aan hunnen voorspoed en aan hunnen roem.

In ’s Gravenhage, ter ALGEMENE ‘S LANDS-DRUKKERIJ, Augustus 1815.

Advertenties